Činnosť

Základnou činnosťou občianskeho združenia Mám rád cyklistiku je podpora rozvoja cyklistickej dopravy a cyklistiky všeobecne.

Cyklistická doprava sa rýchlo rozvíja a preto je treba správne a včasne reagovať.

Celkový trend vo vyspelých krajinách, kam sa môžeme radiť aj my, je jednoznačne orientovaný na obmedzovanie individuálnej automobilovaj dopravy a jedným z hlavných nosníkov alternatívnych foriem dopravy je práve tá cyklistická. Európska únia, ale aj iné krajiny vo svete si postupne uvedomujú všetky jej výhody a prínosy a pomaly sa to začína odzrkadlovať aj v našej krajine. Je preto veľmi dôležité aby si tento fakt uvedomili aj kompetentní ľudia, ktorí sú zodpovední za smerovanie mesta v oblasti dopravy vrátane tej statickej.

Hlavná činnosť

Úlohou oz Mám rád cyklistiku je pôsobiť na rôznych úrovniach pri podpore cyklistiky a cyklistickej dopravy a zároveň vytvárať priestor na organizáciu rôznych aktivít a podujatí podporujúcich rozvoj cyklistiky.
Ako hlavné činnosti môžeme označiť organizovanie podujatí, šírenie cyklistickej osvety, združovanie priaznivcov cyklisitky, podpora cyklistických projektov, propagácia cyklistiky všeobecne a jej presadzovanie v spoločnosti a v politickej sfére.

Budovať a udržiavať

Budovanie a plánovanie cyklistickej infraštruktúry patrí medzi hlavné priority združenia. Cyklistická doprava ako moderná a ekologická forma dopravy je ideálnym riešením pre alternatívu motorovej dopravy pri pohybe v rámci miest a obcí a vyžaduje si preto primeranú pozornosť.

Osveta a propagácia cyklistiky

Po vzore západných krajín, ale už aj niektorých slovenských krajov je potrebné dostať cyklistiku čo najviac do povedomia, presvedčiť kompetentných o jej výhodách a prínosoch ako pre jednotlivca, tak aj pre celú spoločnosť.


Organizácia cyklistických podujatí

Publikačná činnosť

V rámci šírenia osvety sa združenie venuje aj tvorbe informačných materiálov v tlačenej aj elektronickej forme. Takéto materiály obsahujú potrebné informácie a rady, ako aj návody či inštrukcie pre rôzne oblasti cyklistiky. Všetky materiály sú k dispozícii v rámci organizovaných podujatí alebo na vyžiadanie.

Zastupujeme obyvateľov - cyklistov

Aktívnym sledovaním diania v meste, účasťou na komisiách ako aj prostredníctvom komunikácie s poslancami a zástupcami mesta pravideľne dohliadame na riešenia týkajúce sa oblasti cyklistickej dopravy. Komunikácia s úradmi ako aj členstvo v národnej a krajskej cyklistickej platforme napomáha a uľahčuje prácu združenia.


Rozvoj cyklistiky v našom regióne

Medzi naše aktivity patrí aj podpora a rozvoj cykloturistiky ako aj značenie cykloturistických trás oficiálnym značkárom. Zapájame sa do projektov a kampaní, ktoré majú širší zásah a aktívne tak pomáhame ostatným občianskym združeniam a inštitúciám.