Pridajte sa k nám

Svojím záujmom môžete pomôcť rozvíjať naše činnosti podporujúce rozvoj cyklistiky.

Viac ľudí s rovnakým cieľom dokáže aj ťažko dosiahnuteľné veci.

Široká pôsobnosť občianskeho združenia Mám rád cyklistiku prináša množstvo príležitostí pre uplatnenie sa všeobecne v oblasti cyklistiky na lokálnej, komunálnej ale aj krajskej či národnej úrovni. Účasť na príprave a realizácii projektov a aktivít, ktoré pomáhajú v rozvoji cyklistiky so sebou prináša množstvo nových vedomostí, skúseností ale aj zážitkov. Nekonečné možnosti pre uplatnenie nových myšlienok sú aktívne podporované v rámci celého občianskeho združenia Mám rád cyklistiku a to ako po materiálnej stránke tak aj v oblasti prípravy a projektovania. Rozsiahla štruktúra združenia a jej zosieťovanie s potrebnými inštitúciami, združeniami a dôležitými osobnosťami napomáha jeho činnosti a zabezpečuje tak dobré základy pre ďalší rozvoj.

Čo znamená stať sa členom

Členstvo v združení je postavené na dobrovoľnej báze a je bezplatné. Každý člen prináša do združenia svoje nadšenie pre oblasti, ktoré ho zaujímajú a zároveň má možnosť aktívne sa zapojiť do prebiehajúcich činností a rozšíriť tak svoje zameranie. Spoločnými silamy a so vzájomnou podporou sa takto dajú realizovať všetky nápady a myšlienky.

  • Členovia združešnia absolvujú pravideľné stretnutia a vzájomnou komunikáciou napomáhajú v riešení aktuálnych tém. Každý nový člen je pre združenie prínosom a vzájomne si tak pomáhame otvárať nové obzory a oblasti.

  • Členstvo znamená aj určitú formu zodpovednosti, či už voči ostatným členom alebo všeobecne voči ľuďom, pre ktorých sa aktivity združenia vykonávajú.

  • Každý člen si môže zvoliť oblasť, ktorej sa chce venovať ale zároveň môže priniesť aj nové vízie a rozšíriť tak činnosť združenia.

  • Zúčastňujeme sa na rôznych cyklistických konferenciách, kde sa dá získať množstvo dôležitých informácií a nových kontaktov.

  • Členovia môžu na usporiadúvanie akcií využívať technické vybavenie, ktoré združenie vlastní. K dispozícii sú aj rôzne propagačné materiály a brožúrky.

  • Členstvo v združení je bezplatné a dobrovoľné. Je možné ho kedykoľvek ukončiť.

Výhody členstva

Výhody členstva v občianskom združení Mám rád cyklistiku majú rôzny charakter. Môžete tu nájsť uplatnenie pri aktivitách podporujúcich rozvoj cyklistiky ako aj podporu pre vlastné nápady a myšlienky. Vďaka úspešnosti pri čerpaní dotácií a grantov môžu byť projekty častokrát podporené aj finančne. Každý člen má k dispozícii všetky potrebné dokumenty ktorými združenie disponuje, akými sú napríklad vyhlášky, technické predpisy a môže využiť existujúce kontakty na dôležité inštitúcie a ľudí z oblasti cyklistiky.

Zároveň našich členov aj pravideľne odmeňujeme. Každý člen môže bezplatne získať štýlový zvonček na bicykel, reflexné prvky, rôzne publikácie, mapy a iné zaujímavé veci.

Formy členstva

Uvedomujeme si, že nie každý má priestor a čas byť aktívnym členom združenia a participovať pravidelne na rôznych aktivitách a činnostiach. Preto prinášame dve rôzne formy členstva:

  • Aktívne členstvo - aktívne riešenie aktuálnych projektov a tém, organizácia a realizácia projektov, zastupovanie združenia, vzdelávanie, komunikácia s partnermi a úradmi

  • Pasívne členstvo - účasť v anketách, dotazníkoch a na podujatiach či cyklojazdách, prístup k aktuálnym informáciám, odmeňovanie a iné výhody

Ako sa stať členom - prihlásenie

Pokiaľ máte záujem stať sa aktívnym členom, stačí nám napísať mail na adresu cyklistika@mrc.sk.

V prípade tzv. pasívneho členstva je postačujúce ak budete priebežne sledovať naše stránky a všetko potrebné sa dozviete formou pravideľných mailových sumárov. Aj vďaka nim budete mať vždy prehľad o aktuálnych témach a akciách.